خداوند نیز انتقاد را می پذیرد !
41 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اعتراض و انتقاد نشانه قدرت عقل و قوت منطق، رمز ترقی و شکوفایی، مظهر توانایی و دانایی، دعوت به قانون و رهایی است. با این همه ارزش انتقاد و اعتراض فراموش شده است و به آن بی اعتنایی و بلکه با آن مقابله نیز می شود. برای رسیدن به ارزش انتقاد و اعتراض مراجعه می کنیم به آیه سی‏ام سوره بقره قرآن کریم، که در داستان خلقت آدم فرشتگان الهی اعتراض ................
دانلود