شناخت هگل
36 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سيستم فلسفه هگل به هگليانيسم معروف و عبارت است از فلسفه مطلق. شخصاً ايداليست و يوتوپيانيست و ضد مذهب، حامى كوسموپوليتانيسم (يعنى جهان را ميهن همه مردم دانستن) است و در عين حال طرفدارى شديد از عقيده بوجود روح مطلق آلمان نموده و در ربع دوم قرن 19 هادى روش ماوراءالطبيعه (سيستم متافيزيك) گرديد. فسلفه سياسى او را فرضيه متافيزيكى دولت نيز گويند.
دانلود