مختصات زندگی اخروی در قرآن کریم
40 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
امكان و ضرورت معاد اصل معاد امكان پذير هست يا نه؟ قرآن كريم به روشهاى گوناگون، امكان معاد را خاطر نشان كرده است. (1) انكار معاد، فاقد دليل است; در اين جا به آياتى تمسك مى شود كه مى فرمايد: منكرين معاد هيچ دليل عقل پسند و استوارى بر مدعاى خود ندارند و دليل آنها يا استبعاد (بعيد شمردن معاد) است. (اسراء آيه 49 / سجده آيه 10). و گاهى به خاطر اين كه پيامبران الهى اِخبار از معاد مى دهند، آنها را دروغ زن و ديوانه خطاب مى كنند. (سبأ آيه 7) و گاهى هم اصل معاد را افسانه خرافى مى شمارند. (نمل آيه 68)
دانلود